Systemisch werken | infobulletin

Systemisch werken

Systemisch Werken is een methode waarmee we ons gedrag kunnen onderzoeken. Systemisch Werken onderscheidt zich van andere methoden door uit te gaan van ons weten. Vanuit het weten kunnen we komen tot begrijpen. Vanuit ons weten kunnen we in contact komen met de ordeningen die we in het leven ontmoeten. Die ordeningen bieden ons een solide bedding en staan los van onze meningen en overtuigingen daarover.

 

Weten en begrijpen

Een mens weet meer dan hij denkt te weten. Ons weten is een belangrijke bron voor ons. Ooit hebben we ervaringen opgedaan in ons leven, die indruk hebben gemaakt waaruit gedragspatronen zijn ontstaan. Soms betreft het ervaringen die we vanuit het familiesysteem hebben meegekregen. Patronen vanuit het familiesysteem kunnen bepalend zijn voor ons leven, waarbij de vraag is of die patronen ons nu nog dienen.

 

Loyaliteit en verlangen

De historie van het familiesysteem heeft ervoor gezorgd dat we nu in het leven zijn. Dit is voor ieder van ons van grote betekenis. Daarvoor mogen we onze historie eren. De historie vraagt niet om uit loyaliteit de gedragspatronen te herhalen. Veeleer is de intentie vanuit onze (voor)ouders dat we ons leven voluit aannemen en daarin vormen vinden om eruit te halen wat er voor ons inzit.

Systemisch Werken is een methode die de mogelijkheid biedt om te onderzoeken op basis van welke onderbewuste dynamiek(en) we tot ons dagelijks gedrag komen. De methode onderzoekt de patronen die in ons familiesysteem gelden.
Systemisch Werken biedt de deelnemer de gelegenheid om te ervaren hoe we lid zijn van systemen. Systemisch Werken biedt openingen om te onderzoeken hoe we onze eigen bewegingen in systemen (familie, werk, e.a.) kunnen maken en hoe we kunnen bijdragen, gericht op ons eigen verlangen.

 

Ordeningen

In het weten ontmoet de mens de ordeningen die gelden. Systemisch Werken is een methode die ons in staat stelt om deze ordeningen te herinneren. Door ons te richten op de ordeningen die er zijn, kunnen we ons (weer) verhouden tot die ordeningen. Binnen de ordeningen kan het leven geleefd worden.

 

Opdat het ‘in orde’ komt

Door de ordeningen (weer) toe te laten, kan iets dat wordt gemist weer ‘in orde’ worden gebracht. In het leven ontmoet de mens alles wat er in het leven is en ook, wat er in het leven niet is. Dat wat er voor iemand in het leven niet was / is, wordt gemist. Het gemis duidt erop, dat er iets niet ‘in orde’ was / is. Waar dit om vraagt is, dat de orde wordt hersteld.

Daartoe hanteert Systemisch Werken ordeningsprincipes. De basis van deze ordeningsprincipes bestaat uit de volgende drie ‘systemische wetten’

1. Ieder mens heeft recht en plicht om erbij te horen.

2. Er is een balans in nemen en geven.

3. Er bestaan ordeningen in het leven. Basale ordeningen zijn:

  • Leven en dood;
  • Historie en toekomst
  • Man en vrouw;
  • Ouder (de grote) en kind (de kleine);
  • Volg-orden: wie/wat eerst komt gaat vooraf aan wie/wat daarna komt.

 

Leven ondanks het gemis

Familiesystemen geven het leven door en alles dat daarin wel en niet beschikbaar is. Vanuit het gemis dat het familiesysteem kent, zijn in de historie keuzen gemaakt in het omgaan met dit gemis. Zo geeft het familiesysteem door de generaties heen regels of vormen door, die erop gericht zijn om te overleven ondanks het gemis. De vraag mag gesteld worden, of die regel of vorm nog past bij het leven van nu. Wat daarvoor nodig is, is de historie van het familiesysteem te leren kennen om tot een onderscheid te komen: wat hoort bij de historie en wat hoort bij het leven nu.
Het familiesysteem is het eerste systeem waar iemand in het leven deelnemer in is. Het familiesysteem komt eerst, en daarna komen de andere systemen waar iemand lid van is. Dit is een bepalende volgorde. De eerste ervaringen worden opgedaan in het familiesysteem.

 

Leven mèt het gemis

Wie zijn historie kent, hoeft die niet te herhalen. Het familiesysteem heeft ten diepste niet de intentie dat de historie moet worden herhaald, maar dat het leven doorgaat opdat ‘het in orde komt’. Als het in orde is, dan kan de mens leven mèt het gemis en daardoor iets doen om heel te maken.

 

Specialisaties

> Ouder – kind
> Man – vrouw
> Onderwijs
> Karakteranalyse
> Organisaties

Agenda voor Systemisch Werken in opleidingen, trainingen, workshops: